Voorwaarden van Muziekschool De Hondsrug

Plaatsing aanmeldingen
Huidige leerlingen en hun gezinsleden hebben voorrang boven nieuwe aanmeldingen. Bij nieuwe aanmeldingen hebben jongeren tot 18 jaar voorrang. Op het moment dat de leerling definitief geplaatst wordt, ontvangt u bericht van ons en kan de leerling beginnen met de les. Een cursusjaar bestaat uit 34 lesweken van (exclusief vakanties primair onderwijs gemeente Aa en Hunze). mogelijkheden van lesvormen staan onder het kopje tarieven op de website.

Leslocatie
De lessen worden komend cursusjaar gegeven in de OBS Gieten. Alle cursisten zullen tijdig worden geïnformeerd waar hun muziekles zal plaatsvinden.

Lesgeld
Vanaf de eerste les is de leerling definitief ingeschreven en verbindt deze zich voor de duur van één cursusjaar. Het lesgeld is in principe over het gehele cursusjaar of de gehele cursus verschuldigd. Na de definitieve inschrijving ontvangt u een nota. Terugbetaling van het lesgeld over een deel van het cursusjaar of de cursus geschiedt alleen in bijzondere gevallen in overleg met het bestuur. Alleen de leerlingen die individuele lessen of duoles volgen, kunnen het lesgeld in twee termijnen betalen. De eerste termijn vervalt op 1 november 2022, de tweede termijn vervalt op 1 januari 2022. De deelnemers aan projecten betalen het lesgeld voor aanvang van de cursus. Het lesgeld voor leerlingen die later in het jaar instromen, wordt verrekend met het aantal lesweken dat nog resteert.

Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde lesgeld wordt het volgen van de lessen opgeschort. Deze kunnen niet eerder worden hervat dan nadat het verschuldigde lesgeld, met alle daaronder vallende kosten, door de lesgeldplichtige is voldaan. De vervallen lessen worden in dit geval niet gerestitueerd of ingehaald.

U schrijft zich in bij de muziekschool door het volledig ingevulde inschrijfformulier per post op te sturen naar de administratie van de muziekschool (Dalweg 12, 9464 TE Eexterzandvoort), of het formulier als bijlage in de mail te sturen naar het mailadres mail@muziekschooldehondsrug.nl.

Regels m.b.t. afwezigheid

Leerlingen en docenten houden elkaar tijdig op de hoogte bij afwezigheid.

Voor de strippenkaart geldt:

- een afmelding graag 24 uur van tevoren bij de docent, anders is het lesgeld verschuldigd.

Voor de leerlingen die elke week komen:

- bij afmelding door de leerling of door de docent wegens kortdurende ziekte, wordt de les niet ingehaald.
- bij afmelding door de docent i.v.m. optreden/repetitie etc. wordt de les ingehaald op een andere dag of in de inhaalweken.
- bij afmelding door de leerling of door de docent  i.v.m. langdurige ziekte of omstandigheden wordt er gezocht naar een passende oplossing (bijvoorbeeld een vervangende docent).